Collectie

De Vlaamse regering geeft deze affiche uit in het kader van het MINA-plan: "De wonderen komen niet uit de lucht vallen" (1990).

Tags: ,

Grondboringen laten toe de kwaliteit van de bodem op te meten. Is deze ondermaats, bepaalt men per casus de techniek waarmee de sanering het best kan verlopen.

Men kan de kwaliteit van de bodem onderzoeken door middel van grondboringen. Is deze ondermaats, dan staat de OVAM in voor de sanering ervan (1986).

In de eerste fase van het bodemsaneringsproces, het grondonderzoek, gebruikt men grote grondboren voor de nodige metingen (1986).

De OVAM staat in voor het saneren van de verontreinigde bodems in Vlaanderen. Vaak is het de industrie die de bodemvervuiling veroorzaakt, zo ook in het geval van de oude arseenfabriek in Bocholt.

Deze tabel toont de evolutie van de verwerkingsmethoden van het huishoudelijk afval over de jaren 1981, 1984 en 1986.

Containerparken komen op tijdens de jaren 1980, onder meer omdat de OVAM ze als gedeeltelijk alternatief aanprijst voor de vele gesloten stortplaatsen.

De OVAM beperkt haar campagnemateriaal niet tot louter affiches en folders. Ze schakelt ook meer originele media in, zoals bijvoorbeeld deze puzzel, om de mensen te sensibiliseren.

Deze folder informeert de bevolking over de dubbele bedoeling van de Groene Lijncampagne: sensibiliseren en coördineren.

Greenpeace voert in de loop van de jaren 1980 voortdurend acties tegen afvalverbrandingsschepen zoals Vulcanus II. Dit doen ze niet zonder succes: er treedt hierop een verbod in werking in 1991.